Czym są całkowite zmienne koszty jednostkowe?

Czym są całkowite zmienne koszty jednostkowe?

Koszt jest to wydatek poniesiony na zakup produktu lub usługi. Całkowity koszt jest to sumaryczna kwota wydatków poniesionych na zakup produktu lub usługi. Koszt jednostkowy to koszt całkowity podzielony przez liczbę jednostek produktu lub usługi.

Czym są całkowite zmienne koszty jednostkowe? Definicja pojęcia

Całkowite zmienne koszty jednostkowe (ang. variable unit cost) to wszystkie koszty, które bezpośrednio związane są z produkcją danego dobra czy usługi. Są one zatem uzależnione od ilości wytworzonego produktu. Zmienne koszty jednostkowe mogą dotyczyć materiałów, energii, siły roboczej itp. W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych całkowite zmienne koszty jednostkowe szacuje się na podstawie danych o całkowitych kosztach produkcji i ilości wyprodukowanego dobra.

Natomiast w przypadku firm świadczących usługi całkowite zmienne koszty jednostki oblicza się na podstawie informacji o ilości świadczonych usług oraz o całkowitych kosztach ich realizacji. Pomiary całkowitych zmianach kosztów jednostek są istotne ze względu na fakt, że pozwalają one lepiej zrozumieć dynamikę kosztów produkcji i realizacji usług. Ponadto poznawanie tych wartości może być pomocne przy podejmowaniu decyzji o optymalizacji procesów produkcyjnych lub świadczenia usług.

Całkowite zmienne koszty jednostkowe – przykłady

W przemyśle produkcyjnym, całkowite koszty jednostkowe (TCU) to wskaźnik, który pomaga określić koszt wytworzenia jednostki produktu lub usługi. TCU obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, które są związane z produkcją. Koszty bezpośrednie to koszty surowców, materiałów i siły roboczej, które są bezpośrednio związane z produkcją danego dobra lub usługi. Koszty pośrednie to koszty, które nie są bezpośrednio związane z produkcją, ale są niezbędne do jej prowadzenia. Do kosztów pośrednich można zaliczyć na przykład:

-koszty wynajmu lokalu

-koszty utrzymania maszyn i urządzeń

-koszty ochrony

-koszty administracji.

Jak obliczyć całkowite zmienne koszty jednostkowe?

Aby obliczyć TCU, należy podstawić wartości wszystkich składowych do wyznaczonego współczynnika. Warto pamiętać, że całkowite koszty jednostkowe mogą się różnić w zależności od rodzaju produktu lub usługi oraz metod produkcji.

Przykład 1

Firma A produkuje 100 sztuk danego produktu. Koszty surowców wyniosły 2 000 zł, koszty siły roboczej – 3 000 zł, a koszty ochrony – 500 zł. Wszystkie inne koszty, takie jak wynajem lokalu, utrzymanie maszyn i urządzeń oraz administracja, wyniosły łącznie 1 500 zł. Całkowity koszt jednostkowy (TCU) dla tej partii produktów wynosi: TCU = (2 000 + 3 000 + 500 + 1 500) : 100 = 11 zł.

Przykład 2

Firma B produkuje tylko 50 sztuk danego produktu. Koszty surowców wyniosły 1 200 zł, koszty siły roboczej – 2 800 zł, a koszty ochrony – 400 zł. Wszystkie inne koszty, takie jak wynajem lokalu, utrzymanie maszyn i urządzeń oraz administracja, wyniosły łącznie 900 zł. Całkowity koszt jednostkowy (TCU) dla tej partii produktów wynosi: TCU = (1 200 + 2 800 + 400+ 900) : 50 = 11,6 zł.

Widać zatem, że całkowity koszt jednostkowy może się różnić w zależności od wielkości partii produktów. Im mniejsza partia, tym większy całkowity koszt jednostkowy. Wynika to stąd, że koszty pośrednie (np. wynajem lokalu) są rozłożone na mniejszą ilość produktów.

Podsumowując, całkowite koszty jednostkowe to wskaźnik, który pomaga określić koszt wytworzenia jednostki produktu lub usługi. TCU obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, które są związane z produkcją. Aby obliczyć TCU, należy podstawić wartości wszystkich składowych do wyznaczonego współczynnika. Całkowity koszt jednostkowy może się różnić w zależności od rodzaju produktu lub usługi oraz metod produkcji.

Total
0
Shares
Powiązane wpisy