Strata netto - czym jest? Definicja pojęcia

Strata netto – czym jest? Definicja pojęcia

Strata netto to pojęcie z zakresu rachunkowości, które odnosi się do sytuacji, w której przychody jednostki są niższe niż jej koszty. Strata netto jest wyrażana w formie ujemnego zysku lub straty, który jest osiągnięty przez jednostkę w danym okresie sprawozdawczym.

Czym jest strata netto? Definicja pojęcia

Stratą netto nazywamy różnicę między przychodami a kosztami jednostki w danym okresie sprawozdawczym. Strata netto jest ujęta w sprawozdaniu finansowym jednostki jako ujemny zysk lub strata. Strata netto jest istotnym wskaźnikiem wyników działalności jednostki i może być wykorzystywana przez inwestorów czy banki do oceny sytuacji finansowej jednostki.

Jak obliczyć stratę netto?

Stratę netto oblicza się poprzez odejmowanie kosztów od przychodów jednostki w danym okresie sprawozdawczym. Koszty mogą obejmować m.in. koszty materiałów, koszty usług obcych, koszty wynagrodzeń, koszty amortyzacji itp. Przychody z kolei to kwota, jaką jednostka uzyskała ze sprzedaży swoich produktów lub usług.

Przykład: Przychody jednostki w danym okresie wynoszą 100 000 zł, a jej koszty wynoszą 110 000 zł. W takim przypadku, strata netto jednostki wynosi 10 000 zł (110 000 zł – 100 000 zł = 10 000 zł).

Strata netto vs strata brutto

Stratą brutto nazywamy różnicę między przychodami a kosztami bezpośrednimi jednostki, czyli kosztami, które są bezpośrednio związane z produkcją lub sprzedażą produktów lub usług jednostki. Stratą netto natomiast jest różnica między przychodami a wszystkimi kosztami jednostki. Stratą netto uwzględnia się również inne koszty, takie jak koszty pośrednie (np. koszty administracyjne), koszty finansowe (np. odsetki od zaciągniętych kredytów) oraz inne koszty, które nie zostały uwzględnione w kosztach bezpośrednich.

Przykład: Przychody jednostki w danym okresie wynoszą 100 000 zł, a jej koszty bezpośrednie wynoszą 80 000 zł. W takim przypadku, strata brutto jednostki wynosi 20 000 zł (100 000 zł – 80 000 zł = 20 000 zł). Jeśli jednostka poniosła jeszcze inne koszty, takie jak koszty pośrednie czy koszty finansowe, to strata netto będzie wyższa niż strata brutto.

Stratą netto i strata brutto różnią się więc tym, że strata brutto uwzględnia tylko koszty bezpośrednie, podczas gdy strata netto uwzględnia wszystkie koszty jednostki. Obie straty są ważnymi wskaźnikami wyników działalności jednostki i mogą być wykorzystywane przez inwestorów czy banki do oceny sytuacji finansowej jednostki.

Total
0
Shares
Powiązane wpisy