Czym jest list mazalny

List mazalny. Czym jest, do czego służy i jak go zdobyć?

Osoby, które zaciągnęły zobowiązania zabezpieczone hipoteką, np. kredyt mieszkaniowy lub pożyczkę hipoteczną, muszą liczyć się z tym, że po spłacie zobowiązania w całości, będą potrzebowały listu mazalnego, dzięki któremu wykreślą wierzyciela z księgi wieczystej. Czym jest list mazalny? Jak go zdobyć i ile czasu ma wierzyciel na jego wydanie?

Zabezpieczenie w postaci hipoteki

Ustanowienie hipoteki to nic innego, jak zabezpieczenie roszczeń wierzyciela. Może być nim zarówno bank udzielający kredytu hipotecznego, ale także urząd miasta lub gminy, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy nawet osoba uprawniona do alimentów.

Każdorazowo gdy mowa o hipotece mamy do czynienia z wierzycielem hipotecznym i dłużnikiem hipotecznym. Jak nie trudno się domyślić, dłużnikiem hipotecznym jest osoba, na której ciąży pewna umowa, z której musi się wywiązać. Jeśli tego nie zrobi, wierzyciel hipoteczny może sprzedać nieruchomość, na której ustanowiono hipotekę i odzyskać swoje pieniądze.

Ustanowienie hipoteki wiąże się z koniecznością dokonania stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, co skutkuje tym, że bez wiedzy / zgody wierzyciela hipotecznego nie można jej sprzedać, ani przepisać na inną osobę. Mieszkanie lub dom jest zatem swoistym zastawem, który ma zagwarantować pełną i terminową spłatę ciążącego na nas zobowiązania.

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości odbywa się, o czym już wspomnieliśmy, dopiero po spłacie całego długu i wyłącznie na wniosek dłużnika, czyli właściciela nieruchomości. Gdy mamy do czynienia np. z kredytem mieszkaniowym, wniosek o wykreślenie hipoteki należy złożyć po spłacie wszystkich rat kredytu hipotecznego.

Nie oznacza to jednak, że wykreślenie z księgi wieczystej następuje automatycznie po spłacie długu. W tym celu należy przedłożyć sądowi wszelkie dokumenty potwierdzające spłatę należności oraz oświadczenie wierzyciela, zdejmujące hipotekę z mieszkania lub domu.

WAŻNE! Wierzyciel hipoteczny nie dokona samoistnie wykreślenia wpisu z księgi wieczystej. Sąd zrobi to wyłącznie na wniosek dłużnika, który musi wcześniej przedstawić komplet dokumentów potwierdzających wywiązanie się z umowy / spłaty wierzytelności.

Czym jest list mazalny / kwit mazalny?

Dokument, o którym wspomnieliśmy powyżej, a więc oświadczenie wierzyciela potwierdzające spłatę całego zobowiązania to tak zwany list mazalny. Wierzyciel wystawia go na wniosek dłużnika po spłacie zobowiązania. W praktyce większość banków przekazuje taki dokument automatycznie po spłacie wszystkich rat kredytu i zamknięciu zobowiązania, jednak zdarza się, że należy o niego wystąpić samodzielnie.

List mazalny wystawia dotychczasowy wierzyciel hipoteczny, a więc np:

 • Bank, który udzielił kredytu hipotecznego.
 • Firma pożyczkowa, która udzieliła pożyczki hipotecznej.
 • Osoba prywatna, na której rzecz była ustanowiona hipoteka.
 • Gmina, która korzystała z urzędowego zabezpieczenia hipotecznego.
 • Skarb Państwa, np. w sytuacji, gdy sąd ustanowił zabezpieczenie hipoteczne.

Sprawdź, kto może zostać wierzycielem hipotecznym.

Co musi zawierać list mazalny?

List mazalny, zwany także kwitem mazalnym to dokument, który w swej konstrukcji nie jest szczególnie skomplikowany, jednak musi zawierać informacje, niezbędne do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej.

Zaliczyć do nich można:

 • Dane nieruchomości (mieszkanie, domu, działki, lokalu), której kwit dotyczy.
 • Informacja dotyczące spłaconego zobowiązania (numer umowy kredytowej, ugody, określenie wyroku sądowego, decyzji administracyjnej, etc.).
 • Rodzaj ustanowionej hipoteki (hipoteka przymusowa lub umowna).
 • Dane odbiorcy kwitu mazalnego.
 • Potwierdzenie wygaśnięcia zobowiązania zabezpieczonego hipoteką.
 • Zgoda na usunięcie wpisu o ustanowionej hipotece z księgi wieczystej nieruchomości.
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia listu mazalnego.

WAŻNE! List mazalny musi być wystawiony w formie pisemnej, umożliwiającej przedłożenie go sądowi prowadzącemu księgę wieczystą.

Czy bank (lub inny wierzyciel) wystawia list mazalny automatycznie?

Zasadniczo kwit mazalny wierzyciel wystawia po spłacie ciążącego na dłużniku zobowiązania, którego zabezpieczeniem była hipoteka. W przypadku kredytu po spłacie wszystkich rat i zamknięciu umowy kredytowej. Aktualne przepisy w Polsce są jednak skonstruowane w ten sposób, że o list mazalny wystąpić powinien dłużnik, a więc kredytobiorca. Dopiero na tej podstawie bank przygotuje stosowny dokument i go nam przekaże.

Na szczęście większość banków w Polsce robi to automatycznie, a list mazalny zwykle dociera do klientów banków pocztą, to jednak warto upewnić się, jak wygląda to w przypadku danej instytucji. Często zdarza się także, że bank informuje korespondencyjne klientów o tym, że list mazalny można odebrać osobiście w placówce banku.

Na zakończenie warto dodać, że wierzyciel może odmówić wystawienia listu mazalnego, jeśli zobowiązanie nie zostało w pełni spłacone. Jeśli nie uda się dojść do porozumienia w tej kwestii z wierzycielem, sprawę będzie musiał rozpatrzeć sąd powszechny.

Total
0
Shares
Powiązane wpisy