Cesja wierzytelności - na czym to polega?

Cesja wierzytelności – na czym to polega?

Cesja wierzytelności, będąca rodzajem umowy cywilnoprawnej, umożliwia przeniesienie praw do wierzytelności od cedenta (obecnego właściciela) do cesjonariusza. W wyniku cesji, cesjonariusz staje się nowym posiadaczem wierzytelności. Termin ten jest często stosowany w kontekście windykacji długów, sankcji kredytów darmowych, a także w przypadku odszkodowań komunikacyjnych. 

Podstawy prawne cesji 

Zgodnie z Art. 509 Kodeksu cywilnego, wierzyciel ma prawo do przeniesienia swojej wierzytelności na osobę trzecią bez zgody dłużnika, chyba że jest to sprzeczne z ustawą lub umową. Wraz z wierzytelnością przechodzą również wszystkie związane z nią prawa, w tym roszczenia o zaległe odsetki. 

Zakres zastosowania cesji 

Cesja może mieć miejsce w różnych sytuacjach, od sporów dotyczących niezapłaconych faktur między osobami prywatnymi lub przedsiębiorcami, po likwidację szkody komunikacyjnej. Jest to narzędzie elastyczne, pozwalające na przeniesienie niemal każdej wierzytelności, którą można wprowadzić w obieg. 

Cesja a kredyty bankowe

Interesującą sferą cesji są kredyty bankowe, zwłaszcza w kontekście klauzul abuzywnych. Decyzje sądowe, takie jak uchwała Sądu Najwyższego z 6 kwietnia 2018 r. (III CZP 114/17), potwierdzają możliwość przeniesienia wierzytelności z kredytu zawierającego niedozwolone postanowienia umowne, nawet bez uprzedniego orzeczenia sądu o ich niedozwolonym charakterze. 

Skutki błędów w umowie kredytowej 

Jeśli umowa kredytowa zawiera błędy, bank jest zobowiązany do zwrotu całkowitego kosztu kredytu, włączając w to marżę, oprocentowanie, prowizję, a także ubezpieczenie. Stanowi to część sankcji kredytu darmowego. 

Cesja w odszkodowaniach komunikacyjnych 

Cesja wierzytelności w przypadku szkody w pojeździe stanowi atrakcyjne rozwiązanie dla osób poszkodowanych. Jest to proces, w którym poszkodowany sprzedaje swoje prawo do odszkodowania firmie zewnętrznej, w zamian za natychmiastową dopłatę do odszkodowania. 

Główną korzyścią z cesji wierzytelności w przypadku szkody komunikacyjnej jest możliwość otrzymania szybkiej płatności w formie dopłaty. Cesja umożliwia poszkodowanym uzyskanie środków finansowych bez konieczności oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy przez ubezpieczyciela. 

Roszczenie o odszkodowanie jest formą wierzytelności, a więc prawa majątkowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przeniesienie tego rodzaju roszczeń jest dopuszczalne. Nie istnieją żadne prawne ograniczenia, które uniemożliwiałyby zbywanie roszczenia o odszkodowanie.

W momencie zawarcia umowy cesji, wszelkie prawa do odszkodowania, które pierwotnie przysługiwały Tobie jako poszkodowanemu, są przenoszone na cesjonariusza, czyli firmę przejmującą wierzytelność. Obejmuje to nie tylko samo prawo do odszkodowania, ale również wszystkie związane z nim prawa, jak stanowi art. 510 § 1 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 509. 

W ramach cesji wierzytelności jest przeprowadzana tzw. dopłata do odszkodowania. To alternatywa do samodzielnego odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Warto wiedzieć, że na samą odpowiedź od towarzystwa ubezpieczeniowego trzeba czekać do 30 dni. Tymczasem cały proces realizacji dopłaty trwa kilka dni. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela powinno być jeszcze poparte opinią niezaleznego rzeczoznawcy samochodowego. 

Podsumowanie

Cesja wierzytelności jest zatem wszechstronnym narzędziem prawno-finansowym, umożliwiającym przeniesienie praw do wierzytelności w różnorodnych kontekstach. Jej zrozumienie i właściwe wykorzystanie mogą znacząco wpłynąć na efektywność zarządzania finansami, zarówno w sektorze prywatnym, jak i biznesowym. 

Total
0
Shares
Powiązane wpisy