Czym jest benchmark? Definicja pojęcia

Czym jest benchmark? Definicja pojęcia

Benchmarking to proces porównywania wyników osiąganych przez jednostkę badaną z wynikami osiąganymi przez inne jednostki. W finansach benchmarking jest często stosowany do porównywania wyników inwestycyjnych osiąganych przez fundusz inwestycyjny z wynikami osiąganymi przez jego konkurencję.

Czym dokładnie jest benchmark? Definicja pojęcia

Każdy, kto kupuje lub sprzedaje akcje, powinien wiedzieć, czym jest benchmark. Jest to wskaźnik porównawczy, który służy do oceny wydajności inwestycji. Można go stosować do porównania różnych inwestycji, a także do oceny wyników działalności firmy. Istnieje wiele rodzajów benchmarków, a ich wybór zależy od tego, czego chce się dowiedzieć. Jednym z najpopularniejszych benchmarków jest indeks giełdowy. Służy on do porównania rentowności inwestycji na giełdzie papierów wartościowych. Innym popularnym rodzajem benchmarku jest średnia stopa zwrotu z inwestycji.

Można ją stosować do porównania rentowności różnych inwestycji, a także do oceny wyników działalności firmy. Średnia stopa zwrotu można obliczyć na podstawie danych historycznych lub symulacji. Istnieją również bardziej specjalistyczne rodzaje benchmarków, takie jak modele matematyczne lub narzędzia statystyczne. Są one przeznaczone głównie dla profesjonalistów i są stosowane do bardziej skomplikowanych analiz. Warto pamiętać, że benchmarki służą tylko do porównań i nie są absolutną miarą sukcesu lub porażki inwestycji lub działalności firmy. Dlatego ważne jest, aby korzystać z różnych rodzajów benchmarków i analizować je ze sobą, aby uzyskać pełen obraz sytuacji.

Benchmark w finansach – do czego służy?

Benchmark w finansach oznacza punkt odniesienia, który służy do porównania wyników działalności gospodarczej jednostki lub grupy jednostek. Wskazuje on na średnią wartość parametrów, które opisują działalność gospodarczą danej branży.

Benchmarking można przeprowadzać na kilka sposobów, ale najczęściej stosowanymi metodami są: metoda porównania rynkowego oraz metoda studiów przypadków. Metoda porównania rynkowego polega na analizie rynku i zebraniu informacji o konkurencji. Zbierane są dane o cenach produktów, marżach, kosztach produkcji, czasie realizacji zamówień itp. Następnie te dane są porównywane i wyciągane wnioski dotyczące sposobu poprawy wyników firmy.

Metoda studiów przypadków polega na analizie dobrych praktyk stosowanych przez inne firmy i ich adaptacji do własnej działalności. W tym celu prowadzone są badania literaturowe oraz rozmowy z przedstawicielami firm, które uznaje się za liderów w swojej branży. Celem tej metody jest identyfikacja tych praktyk, które mogłyby być stosowane w firmie i doprowadzić do poprawy jej wyników.

Benchmarking jest bardzo ważnym narzędziem, które pomaga ocenić efektywność działania firmy i określić cele strategiczne na przyszłość. Dzięki temu można uniknąć sytuacji, w której firma działa w oderwaniu od rynku i traci kontakt z konkurencją.

Rodzaje benchmarków

Porównywanie produktów finansowych pod kątem ich wydajności to nic nowego. Inwestorzy od dawna stosują różne metody, aby ocenić, które z nich przyniosą im największe korzyści. Jednak z biegiem czasu i rosnącym złożonościom rynku finansowego, takie porównania stały się coraz trudniejsze. W tym artykule przyjrzymy się więc kilku popularnych rodzajom benchmarków, które inwestorzy mogą stosować przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Jednym z najbardziej podstawowych sposobów porównania jest użycie średnich wartości.

Na przykład, jeśli chcemy ocenić wydajność funduszu inwestycyjnego, możemy porównać jego średni roczny wzrost do średniego wzrostu dla całej branży. Jeżeli fundusz radzi sobie lepiej niż jego konkurenci, możemy uznać go za bardziej atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów. Inną popularną metodą jest ustalenie tzw. punktu odniesienia (ang. reference point). Punkt ten może być dowolny – np. indeks giełdowy lub stopa procentowa na rynku obligacji. Porównujemy wtedy wyniki naszego funduszu do tego punktu odniesienia i oceniamy, czy jest on lepszy lub gorszy. Jeśli chcemy ocenić fundusz akcyjny, dobrym punktem odniesienia może być tutaj indeks giełdowy (np. WIG20).

Ostatnią popularną metodą jest ustalenie tzw. progu sukcesu (ang. success threshold). Jest to poziom, który musi zostać osiągnięty, aby inwestycja była uznana za udaną. Na przykład, jeśli naszym celem jest osiągnięcie 5% rocznego wzrostu, to progiem sukcesu będzie tutaj właśnie ta wartość. Jeżeli nasz fundusz akcyjny osiągnie wynik lepszy niż 5%, możemy uznać go za udany. Jak widzimy, istnieje wiele sposobów na porównanie produktów finansowych pod kątem ich wydajności. Inwestorzy mogą stosować dowolne z nich lub też łączyć kilka metod, aby uzyskać jak najbardziej obiektywny obraz sytuacji.

Jak dobrze zaplanować i zrealizować benchmark?

Porównywanie wyników działania firmy ze standardami innych podmiotów może być przeprowadzone na różne sposoby. Najważniejsze jest, aby dobrać metodę odpowiednią do rodzaju benchmarkingu, który chce się przeprowadzić oraz posiadanych danych. Do najpopularniejszych metod należą: analiza struktury i procesu, badania ankietowe oraz obserwacja uczestników. Warto pamiętać o tym, że benchmarking to nie tylko porównywanie wyników, ale także identyfikowanie obszarów do poprawy i sformułowanie planu działania.

Aby dobrze przeprowadzić benchmarking, warto pamiętać o kilku istotnych kwestiach:

1. Warto określić cel i założenia projektu – bez tego trudno będzie ocenić sukces lub porażkę. Cel powinien być mierzalny i możliwy do osiągnięcia w ramach dostępnych zasobów.

2. Należy wybrać grupę porównawczą – powinna ona charakteryzować się podobnymi parametrami co grupa badana, takimi jak: wielkość, struktura czy też rodzaj działalności.

3. Konieczne jest poznanie metodologii badania – warto wybrać taką, która pozwoli na zebranie jak największej ilości informacji.

4. Przeprowadzenie benchmarkingu wiąże się z pewnymi kosztami – warto więc dokładnie przeanalizować budżet i wybrać taki wariant, który będzie dla nas najbardziej opłacalny.

5. Należy pamiętać o tym, że benchmarking to proces ciągły – warto więc regularnie go powtarzać, aby mieć pewność, że nasza firma jest na dobrej drodze do osiągnięcia sukcesu.

Total
0
Shares
Powiązane wpisy